บ้าน ลม ราคา ต่อตารางเมตร1xxx-2xxxบาท

HT–IC810??? บ้าน ลม ราคา ต่อตารางเมตร.2xxxบาท